Privacyverklaring

Inleiding

De Lage Landen International B.V., haar dochterondernemingen en aan haar gelieerde ondernemingen (hierna tezamen te noemen: De Lage Landen)  respecteren uw privacy en verklaren persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor De Lage Landen het uitgangspunt bij al haar activiteiten. De Lage Landen zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. In Nederland werkt De Lage Landen bovendien volgens de privacyverklaring van de Rabobank Groep  (waarvan De Lage Landen deel uitmaakt). In deze Privacyverklaring wordt een beschrijving gegeven van de gegevensverwerking door De Lage Landen en uw rechten in verband daarmee.

Omvang/doel verwerking persoonsgegevens

De Lage Landen zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van kredietverificaties, het aanbieden en verbeteren van onze financiële producten en diensten, opname in onze contract  en relatiebeheerssystemen, naleving van geldende regelgeving, het voorkomen van fraude en witwassen van geld, het onderhouden en uitbreiden van onze zakelijke relatie met u (bijvoorbeeld door middel van direct marketing), en het verrichten van marktonderzoek. De Lage Landen kan uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het syndiceren en securitiseren van financiële producten aan andere financiële instellingen.

Verzameling van persoonsgegevens

De Lage Landen biedt financieringsoplossingen voor kopers van kapitaalgoederen. Daartoe werkt zij samen met fabrikanten en distributeurs van die goederen. U kunt onze diensten afnemen via die fabrikanten en distributeurs, of via andere vendoren (hierna: onze partnerondernemingen). Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk verzameld als u (of uw onderneming) een van onze producten bij De Lage Landen aanvraagt. Incidenteel kan De Lage Landen ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen (zoals de Rabobank Groep of kredietbeoordelingsbureaus).

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

De Lage Landen kan uw persoonsgegevens binnen haar groep (waaronder de Rabobank) verstrekken, maar ook aan derden, waaronder partnerondernemingen en andere ondernemingen die betrokken zijn bij de verkoop en verlening van onze diensten, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden. De Lage Landen zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de bovengenoemde.

De Lage Landen zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen van deze Privacyverklaring. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Rechten

U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook hebt u het recht De Lage Landen te verzoeken de persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet  en regelgeving. U kunt schriftelijk contact opnemen met De Lage Landen op het adres dat u vindt via onderstaande knop “contact”.

Verder hebt u het recht kosteloos bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze financiële producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. Daartoe kunt u een e mail sturen aan het onderdeel van De Lage Landen waarmee u zaken doet of gebruik maken van het adres dat u vindt in onze mailing aan u.

Internationale doorgifte

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan locaties buiten de Europese Economische Ruimte, bijvoorbeeld aan onze dochter  en partnerondernemingen die aldaar gevestigd zijn. Indien een dergelijke doorgifte van uw gegevens plaatsvindt naar een land buiten de Europese Economische Ruimte zal De Lage Landen zich ervan vergewissen dat een afdoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd, dat de nodige maatregelen en relevante controleprocedures worden gehanteerd om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens te beschermen, en dat deze doorgifte in overeenstemming is met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Cookies voor managementinformatie

Op haar website verzamelt De Lage Landen informatie met behulp van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een website automatisch op uw computer worden geplaatst. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de technische nauwkeurigheid van de diverse internetpagina’s en om deze website beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Als u cookies wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.

Wijziging van de Privacyverklaring

De Lage Landen kan deze Privacyverklaring wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.

Contacteer ons

Indien u vragen hebt over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u voor nadere contactgegevens klikken op de knop “contact”.