Code of conduct

DLL er forpliktet til å drive virksomhet med integritet og i samsvar med gjeldende lover og generelle regler og standarder for forretningsførsel i de land vi har virksomhet. Disse standardene gjenspeiles i DLLs etiske retningslinjer  Code of Conduct og tilhørende konsernretningslinjer.

Dersom du har spørsmål angående DLLs Code of Conduct, eller annen informasjon i dette dokumentet, henviser vi til vår lokale DLL representant. Hvis du ønsker å rapportere brudd på vår Code of Conduct direkte til DLL, kan du gjøre det ved å kontakte vår Group Compliance avdeling direkte via følgende e-post adresse: globalconduct@dllgroup.com.

Si ifra

Det er avgjørende for oss at vi har et solid varslingssystem som gjør det mulig for oss å lytte til alle som kan ha bekymringer eller mistanker i forbindelse med mulige brudd på loven, selskapets retningslinjer eller uetisk atferd. DLL er forpliktet til å lytte og handle basert på dine bekymringer eller mistanker.

Verdiene våre bygger på respekt, og vi oppmuntrer deg til å si ifra om du blir oppmerksom på hendelser som trakassering, diskriminering, maktmisbruk, mobbing, svindel, korrupsjon, interessekonflikter eller annen atferd som er i strid med vår Code of Conduct. Vi vil bestrebe oss på å gjøre det som er nødvendig for at selskapet skal opptre i tråd med våre etiske forpliktelser, og du kan hjelpe oss med å oppnå dette målet.

Ønsker du å varsle om kritikkverdige forhold gjeldende et mulig brudd på våre etiske forpliktelser, kan du gjøre dette ved å bruke Si ifra -varslingskanalene og ta direkte kontakt på en av de følgende måtene:

 1. Kontakt vår uavhengige tredjepartsleverandør. Bruk kode 67521.
 2. Ring dette telefonnummeret: 800-18333. Bruk kode 67521.
  I begge tilfeller vil du få et individuelt saksnummer. Noter deg nummeret, og ta vare på det.
 3. Kontakt konsernets Compliance-avdeling på følgende e- postadresse:  globalconduct@dllgroup.com

Vi oppfordrer deg til å bruke de ovennevnte varslingskanalene som gjøres tilgjengelig for deg av DLL (og fremgangsmåten som beskrives  nærmere nedenfor), før du rapporterer til en ansvarlig myndighet som kan være tilgjengelig for deg i ditt land i henhold til lokal lov.

For å kunne varsle om en sak til offentligheten og for at varsleren skal vernes i henhold til gjeldende lov, er det en forutsetning (i visse jurisdiksjoner) at man i det minste har rapportert saken til en ekstern ansvarlig myndighet.

Påstander/klager i de følgende sensitive kategoriene kommer inn under Si ifra:

 • korrupsjon
 • straffbare handlinger
 • brudd på juridiske forpliktelser
 • urettferdig og/eller uforsvarlig behandling
 • spesifikke farer for folkehelse, miljø og sikkerhet
 • brudd på menneskerettigheter
 • misbruk av autoritet
 • uautorisert bruk av offentlige midler, eiendom eller ressurser
 • alvorlig vanskjøtsel eller -styre
 • interessekonflikt
 • bedragerske økonomiske redegjørelser foretatt av offentlige etater/tjenestepersoner og regulerte selskaper
 • vern av personopplysninger og datasikkerhet

 

Nedenfor finner du følgende:
A. Hvordan varsler jeg om kritikkverdige forhold?
B. Hva skjer etter at jeg har varslet?
1. Bekreftelse
2. Gjennomgang av varslet
3. Eskalering
4. Konfidensiell undersøkning
5. Beslutning og svar til deg

VIKTIG: Hvis varslet ditt ikke er relatert til bekymringer eller mistanker om et mulig lovbrudd, brudd på selskapets retningslinjer eller uetisk atferd, men handler mer om misnøye knyttet til produktene, tjenestene eller distribusjon av produktene våre osv., ber vi deg å sende inn en klage via denne nettsiden.

 

Hvordan varsler jeg om kritikkverdige forhold?

«Si ifra», vårt varslingssystem som leveres av en uavhengig tredjepart, er alltid tilgjengelig (hele døgnet, alle dager).

 1. Du kan velge å bruke et nettskjema eller ringe et gratis telefonnummer og legge igjen en beskjed.
  Telefonnummer: 800-18333
  Nettsted: www.speakupfeedback.eu/web/dllexternal/nb
  Kode: 67521
  For å kunne foreta en forsvarlig gjennomgang av varselet ditt legg til en detaljert beskrivelse (hvem, hva, når, hvordan) og bekreftende bevis (f.eks. kopier av dokumenter, skjermbilder eller navn på vitner) som kan støtte varselet ditt. Vær oppmerksom på at generelle påstander ikke kan undersøkes. 
 2. I begge tilfeller vil du motta et individuelt saksnummer. Noter deg nummeret, og ta vare på det.
 3. Dette saksnummeret er din personlige nøkkel til Si ifra -systemet og varselet du har meldt inn. Det gjør det mulig å spore sakens fremdrift og legge til ytterligere informasjon. Du vil bli bedt om å angi dette nummeret hver gang du logger inn i systemet.
 4. Vi tar alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor og vil iverksette de nødvendige tiltakene for hver rapportert hendelse. Vi vil holde deg informert om fremdriften mens vi behandler varselet ditt.
 5. Du kan når som helst gå tilbake til nettstedet og spore sakens fremdrift ved hjelp av saksnummeret.
 6. Vi er opptatt av å forbedre varslingssystemet vårt og forbeholder oss retten til å gjøre endringer i fremtiden.

 

Hva skjer etter at jeg har varslet?

1. Bekreftelse

Våre Compliance ansvarlige bekrefter at vi har mottatt varselet ditt innen syv dager. Hvis varselet ditt ikke inneholder nok informasjon/bevis, tar vi kontakt med deg for ytterligere informasjon/bevis.

Du kan når som helst gå tilbake til nettsiden og spore sakens fremdrift ved hjelp av saksnummeret.

2. Gjennomgang av varselet

Alle varsler gjennomgås nøye. Vi oppretter en sak, hvis varselet ditt inneholder tilstrekkelig med opplysninger og bevis, som danner grunnlag for videre handling. Varselets gjennomgang ledes av vår regionale Compliance leder eller Corporate-medarbeider i regionen/landet der hendelsen skal ha funnet sted.

3. Eskalering

Rapporter som inneholder alvorlige påstander, vil bli eskalert til lederen for Compliance på konsernnivå.

4. Konfidensiell undersøkning

Varselet undersøkes konfidensielt og på en profesjonell måte vil skje – vi involverer kun de personene som trenger å være involvert. De som undersøker saken kan utføre konfidensielle intervjuer med medlemmer, leverandører av tjenester eller andre de mener er relevante for undersøkningen.

Det tar generelt rundt tre måneder å undersøke ferdig en sak. I alle tilfeller vil tidsrammer som er fastsatt i gjeldende lover og regelverk, bli overholdt og respektert.

5. Beslutning og svar til deg

Når vi har gått gjennom alle funnene fra undersøkningen, avgjør vi om et brudd har funnet sted, og iverksetter tiltak etter behov. Du vil bli informert innen tre måneder etter at varselet ble bekreftet, og du vil motta begrunnet informasjon om oppfølgingen av varselet, f.eks. om planlagte eller iverksatte tiltak. Du kan når som helst gå tilbake til nettsiden og spore sakens fremdrift ved hjelp av saksnummeret.

Viktig merknad

Forbud mot gjengjeldelse: DLL forbyr enhver form for gjengjeldelse mot en ansatt, enkeltperson eller juridisk person, og vil iverksette tiltak deretter. I tillegg beskytter DLL også rettighetene til de som er involvert i saken.