Code of conduct

DLL ar fast besluten om att bedriva verksamhet med integritet och i enlighet med de lagkrav och andra generellt accepterade regler samt normer för affärsuppförande i de länder och samhällen vi verkar. De generella normerna återspeglas i DLL:s Code of Conduct och dess koncernpolicyer. DLL är fast besluten

Om du har några frågor om DLL:s Code of Conduct eller detta dokument, vänligen hänvisa de till lokala representant. Om du vill rapportera ett problem direkt till DLL som avser ett upplevt brott mot vår Code of Conduct kan du göra det via vår Group Compliance Department. E-post: globalconduct@dllgroup.com.

 

Speak Up

Det är viktigt för oss att ha ett robust rapporteringssystem som gör det möjligt att lyssna på alla som hyser farhågor eller misstankar om ett potentiellt brott mot lagen eller mot företagets policy, eller oetiskt beteende i allmänhet. DLL är förpliktade att lyssna och agera utifrån dina farhågor eller misstankar.>

Våra värderingar bygger på respekt, och vi uppmuntrar dig att säga ifrån om du blir varse fall av trakasserier eller diskriminering, maktmissbruk, mobbning, bedrägeri, korruption, intressekonflikter eller annat som strider mot vår uppförandekod. Vi strävar efter att göra det som krävs för att vårt företag ska leva upp till sina etiska åtaganden, du kan hjälpa oss att uppnå detta mål.>

Om du vill rapportera ett problem som rör en upplevd överträdelse av våra etiska åtaganden kan du göra detta genom att använda våra Speak Up-rapporteringskanaler och direkt kontakta:>

 1. Vår> oberoende tredjepartsleverantör. Använd kod> 67521.
 2. Detta telefonnummer>: 020-798813. Använd kod> 67521.
  I båda fallen får du ett eget ärendenummer. Anteckna numret och ha det i säkert förvar.>
 3. Vår avdelning för regelefterlevnad via följande e-postadress>: globalconduct@dllgroup.com

Vi uppmuntrar dig att använda våra ovan nämnda rapporteringskanaler, som erbjuds av DLL (och som beskrivs mer ingående nedan) – innan du rapporterar till en behörig myndighet som är juridiskt tillgänglig i ditt land.>

För att kunna rapportera till en offentlig källa och få upplysningarna skyddade enligt tillämplig lag, måste man (för vissa geografiska områden) ha lämnat in en rapport till en extern behörig myndighet först.>

Följande ”känsliga kategorier” av anklagelser/klagomål omfattas av Speak Up:>

 • korruption>
 • brott mot lagen>
 • brott mot rättsliga förpliktelser>
 • justitiemord>
 • specifika hot mot allmänhetens hälsa och säkerhet eller mot miljön>
 • brott mot mänskliga rättigheter>
 • maktmissbruk>
 • ·>obehörig användning av offentliga medel, egendom eller resurser>
 • grovt slöseri eller misskötsel>
 • intressekonflikter>
 • falska finansiella upplysningar från statliga organ/ämbetsmän och reglerade företag>
 • Skydd av integritet och personuppgifter>

 

Nedan hittar du:
A. Så här rapporterar du ett efterlevnadsärende
B. Vad händer efter att jag har skickat in min rapport?
1. Bekräftelse
2. Bedömning
3. Eskalering
4. Konfidentiell undersökning
5. Beslut och svar till dig

VIKTIGT: Om din rapport inte har att göra med farhågor eller misstankar om ett potentiellt brott mot lagen eller mot företagets policy, eller oetiskt beteende i allmänhet, utan snarare handlar om allmänt missnöje gällande våra produkter eller tjänster, eller gällande distributionen av våra produkter osv., vänligen ge oss i så fall dina synpunkter via webbplatsen för > webbplatsen för klagomålshantering istället.

 

Hur rapporterar man ett efterlevnadsärende?

”Speak Up”, vårt oberoende tredjepartsleverantörsrapporteringssystem, är tillgängligt när som helst (dygnet runt, 365 dagar om året).
 1. Du kan välja att använda ett webbformulär eller ringa ett avgiftsfritt telefonnummer och lämna ett meddelande.
  >Telefonnummer:> 020-798813
  Webbsida>: www.speakupfeedback.eu/web/dllexternal/se
  Åtkomstkod>: 67521
  För att vi ska kunna göra en handlingsbar och effektiv granskning av ditt ärende måste du ge en detaljerad beskrivning av ditt problem (vem, vad, när, hur) samt styrkande bevis (t.ex. kopior av dokument, skärmdumpar eller namn på vittnen) som kan bekräfta din rapport. Observera att allmänna påståenden inte kan utredas.>
 2. I båda fallen får du ett> eget ärendenummer.Anteckna numret och ha det i säkert förvar.
 3. Detta ärendenummer är din personliga nyckel till Speak Up-systemet och till den rapport som du har lämnat in. Med hjälp av numret kan du både följa ärendet och ge oss ytterligare information. Vi kommer att be dig ange detta nummer varje gång du loggar in i systemet.>
 4. Vi tar alla problem rörande bristande efterlevnad på allvar och kommer att vidta lämpliga åtgärder för varje rapport. Vi håller dig uppdaterad om ärendet under behandlingen av ditt problem.>
 5. Du kan när som helst gå tillbaka till webbplatsen och spåra ärendet med hjälp av ditt ärendenummer.>
 6. Vi strävar efter att förbättra vårt rapporteringssystem och förbehåller oss rätten att göra ändringar i framtiden.>

 

Vad händer efter att jag har skickat in min rapport?

 

1. Bekräftelse
Våra efterlevnadsexperter kommer att bekräfta mottagandet av ditt meddelande inom sju dagar. Om din första rapport inte innehåller tillräckligt med information/bevis kommer vi att kontakta dig för att be dig tillhandahålla mer information/bevis.>

 

Du kan när som helst gå tillbaka till webbplatsen och spåra ärendet med hjälp av ditt ärendenummer.>

2. Bedömning
Varje rapport granskas noggrant. Vi kommer att öppna ett ärende ifall din rapport innehåller minsta möjliga handlingsbar information och bevis. Utredningen kommer att ledas av vår regionala efterlevnadschef eller av företaget i den region/det land där lagöverträdelsen påstås ha ägt rum.>

3. Eskalering
Rapporter som innehåller allvarliga anklagelser kommer att eskaleras till koncernens efterlevnadschef.> 

 

4. Konfidentiell undersökning
Utredningen kommer att hanteras professionellt och konfidentiellt. Vi kommer endast att involvera personer som absolut måste vara delaktiga. Våra efterlevnadsansvariga kan göra konfidentiella intervjuer med våra medlemmar, entreprenörer eller andra som de anser är relevanta för utredningen.>

 

I regel tar det cirka tre månader innan en utredning kan avslutas. I alla händelser kommer tidslinjer som fastställs av gällande lagar och bestämmelser att tillämpas och respekteras.>

5. Beslut och svar till dig
När vi har granskat alla undersökningsresultat kommer vi att besluta om huruvida en överträdelse har inträffat och vidta lämpliga åtgärder. Du kommer att informeras i enlighet med detta inom tre månader efter att din rapport bekräftats, och du kommer att få motiverade upplysningar om uppföljningen av rapporten, till exempel om planerade eller vidtagna åtgärder. Du kan när som helst gå tillbaka till webbplatsen och spåra ärendet med hjälp av ditt ärendenummer.>

 

Viktigt meddelande
Repressalieförebyggande åtagande: DLL förbjuder repressalier av alla slag mot en anställd, en person eller en enhet, och kommer att vidta åtgärder därefter. >Dessutom skyddar DLL de involverade personernas rättigheter.>>