Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, De Lage Landen Finansal Kiralama A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (Mahkemeler, TBB, FKB, BDDK, SPK, TCMB, MASAK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlüklerine uymak, Şirketimizce sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve aramızdaki sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması: Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/ izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73. Maddesinin 4. Fıkrasında sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. Kişilere, BDDK, SPK, TCMB gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, ana hissedarımız ve içinde bulunduğumuz grup şirketlerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. Kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi: Kişisel verileriniz; Genel Müdürlük, Şubeler, Şirketimiz iletişim ve dağıtım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, içinde bulunduğumuz grup şirketlerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, bankalar ve diğer 3. kişiler de dahil olmak üzere Şirketimiz dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanabilir ve işlenebilir.

6698 sayılı Kanun’ un 11.maddesi uyarınca haklarınız: Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, anılan Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu, De Lage Landen Finansal Kiralama A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vermekte ve sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuz bilgilerinize sunarız.